LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

6 Đường Napier, #07-05
Trung tâm y tế Gleneagles
Singapore 258499

điện thoại: +65 6479 7189
fax: +65 6471 1929
cấp cứu (24 giờ): +65 6535 8833
Email: enquiry@colorectalcentre.com.sg

Copyright © 2015. QUAH HAK MIEN COLORECTAL CENTRE. All Rights Reserved.